Dla rodziców

Stypendium szkolne

 STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2023/2024

                           

INFORMACJA

W oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm będzie przyznawana i udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół: publicznych i niepublicznych, podstawowych i ponadpodstawowych (tj. liceów, technikum, branżowych szkół), szkół policealnych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej niż do czasu ukończenia 18 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), tj: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2023 r.). W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z miesiąca składania wniosku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  dla uczniów  będą wydawane i przyjmowane u pedagoga szkolnego.

Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 1 września 2023 r.


Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2023 r. (zgodnie z ustawą).