Dla rodziców

Stypendium szkolne

   W roku szkolnym 2021/2022 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm (w załączeniu).

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm jak i w przypadku uczniów placówek niepublicznych będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych.

 

Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Oświaty w Wydziale Edukacji.

 

Wydawanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego rozpocznie się od dnia 01 września 2021r.  u pedagoga szkolnego.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2021 r.

Wnioski  składamy do pedagoga szkolnego.

 

Kwota uprawniająca  do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. sierpnia 2021 r.

 

Przyznane stypendium jest realizowane raz po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur ( wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne.