Obiady

1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie na konto Szkoły, lub których dożywianie finansuje MOPR oraz inni sponsorzy.

2. Kwota wpłaty za dany miesiąc musi być zgodna z informacją umieszczoną na stronie Szkoły www.sp2chelm.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Opłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm

Nr konta bankowego: 21 1240 2223 1111 0000 3577 5063 (Bank PEKAO SA)

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, którego dotyczy wpłata.

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.

5. Nie należy dokonywać wpłat „na zapas”, lecz jedynie za bieżący miesiąc z góry.

6. Przed wejściem na stołówkę ucznia następuje identyfikacja na podstawie wykazu, sporządzonego przez pracownika Szkoły.

7. Jeśli ucznia nie ma na wykazie, fakt ten winien zgłosić do osoby obsługującej proces weryfikacji wydawania posiłków .

8. W czasie oczekiwania na weryfikację, w przypadku gdy opłata za wyżywienie jest uregulowana, uczeń może odebrać posiłek, jednak fakt ten musi być zgłoszony i ręcznie odnotowany przez pracownika Szkoły.

9. Nieobecności ucznia należy zgłaszać z wyprzedzeniem jednodniowym, maksymalnie do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym nieobecność pod numerem telefonu (82) 565-39-22 lub osobiście w sekretariacie szkoły. W tej sytuacji nastąpi zwrot odpisu.

10. Jeżeli dziecko jedzie na wycieczkę szkolną, rodzic odlicza ten dzień/dni, a w treści przelewu wpisuje datę wycieczki.

11. Nie zgłoszenie nieobecności w ww. terminie skutkuje brakiem zwrotu odpisu na konto rodzica.

12. Kwota za obiady w miesiącu kwietniu wynosi: 20 dni x 12,96 zł = 259,20 zł płatne od 01 do 05 kwietnia 2024r.

.