Strona główna

Procedury sanitarne ikona pdf Procedura postępowania ikona pdf Bilans jednostki budżetowej ikona pdf


Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024

  1. Informacje o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Oświadczenie o wielodzietności, rodzicu samowychowującym
  3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta
  4. Zgłoszenie do szkoły obwodowej
  5. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej

Informacja dla uczniów klas ósmych. 

W dniu 30 stycznia zostało opublikowane Zarządzenie nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji znajdziecie na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=119

Ważne! Dla poszczególnych województw terminy rekrutacji mogą się nieznacznie różnić.

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem.


Informacja o obiadach w roku 2023

1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie na konto Szkoły, lub których dożywianie finansuje MOPR oraz inni sponsorzy.

2. Kwota wpłaty za dany miesiąc musi być zgodna z informacją umieszczoną na stronie Szkoły www.sp2chelm.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Opłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm

Nr konta bankowego: 21 1240 2223 1111 0000 3577 5063 (Bank PEKAO SA)

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.

5. Nie należy dokonywać wpłat „na zapas”, lecz jedynie za bieżący miesiąc z góry.

6. Przed wejściem na stołówkę ucznia następuje identyfikacja na podstawie wykazu, sporządzonego przez pracownika Szkoły.

7. Jeśli ucznia nie ma na wykazie, fakt ten winien zgłosić do osoby obsługującej proces weryfikacji wydawania posiłków .

8. W czasie oczekiwania na weryfikację, w przypadku gdy opłata za wyżywienie jest uregulowana, uczeń może odebrać posiłek, jednak fakt ten musi być zgłoszony i ręcznie odnotowany przez pracownika Szkoły.

9. Nieobecności ucznia należy zgłaszać z wyprzedzeniem jednodniowym, maksymalnie do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym nieobecność pod numerem telefonu (82) 565-39-22 lub osobiście w sekretariacie szkoły. W tej sytuacji nastąpi zwrot odpisu.

10. Jeżeli dziecko jedzie na wycieczkę szkolną, rodzic odlicza ten dzień/dni, a w treści przelewu wpisuje datę wycieczki.

11. Nie zgłoszenie nieobecności w ww. terminie skutkuje brakiem zwrotu odpisu na konto rodzica.

12. Kwota za obiady w miesiącu styczniu wynosi: 7 dni x 10,00 zł = 70,00 zł płatne do dnia 4 stycznia 2023r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

Dnia 1 września 2022 r.  o godzinie 10.30  w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitała  pani dyrektor Lidia Kowalczuk. Pani dyrektor życzyła uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu sukcesów. Po przedstawieniu wychowawców wszyscy uczniowie rozeszli się do klas.


Prowadzimy zapisy do klasy I na rok 2022/2023

Dokumentacja zapisu dziecka do klasy I z obwodu szkoły.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej ikona pdf

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Dokumentacja zapisu dziecka do klasy I nie zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek spoza obwodu szkołyikona pdf

 Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 02.09.2021r. do 22.09.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Zajęcia realizowane będą w klasa IV-VIII z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szczegółowe terminy zajęć zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, która jest dostępna poniżej i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: sp2chelm@post.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2021r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.


Widok witryny kandydata do naboru do szkół podstawowych

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00


Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!
 Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np.: “wandalizm”. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Każde ze zgłoszeń jest traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję.
Kliknij poniższy link:

https://mapy.geoportal.gov.pl/IMAPLITE/KMZBPUBLIC.HTML